Vi har nyss skickat ut årets medlemskort i Väståbolands skogsvårdsförening. Vad används medlemsavgiften till?

Många kanske frågar sig vad intressebevakning betyder? Intressebevakningen är till för medlemmarnas bästa, så att de också i fortsättningen skall ha möjlighet att idka ett hållbart ekologiskt, socialt och ekonomiskt skogsbruk. Det skall finnas realistiska verksamhetsförutsättningar för denna lagliga näringsverksamhet inom hela verksamhetsområdet. Intressebevakningen sker på alla plan, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Intressebevakningen omfattar förutom t.ex. lagberedning och planläggningsfrågor, även ärenden som dyker upp oanat eller med kort varsel. En del av din medlemsavgift används till intressebevakning.

Har du en känsla av att det är många andra än du själv som vill bestämma hur din skogsegendom skall användas eller känner du dig lite osäker i skogsfrågor? Därför finns skogsvårdsföreningen till din hjälp på lokal nivå. Oberoende vilka skogsärenden. Gäller det t.ex  avverkning så har föreningen koll på förutom prisbilden av olika sortiment också information som gäller kapning och tillvaratagande av virket. Som medlem i centralförbundet SLC har skogsvårdsföreningen också tillgång till behövlig expertis inom olika kompetensområden och alltid med fokus på skogsägarens bästa.

Vid årsskiftet anslöt sig Ålands skogsvårdsförening som medlem till SLC och nu är alla sex finlandssvenska skogsvårdsföreningar med sina totalt nästan 20 000 skogsägare anslutna.

Från och med årsskiftet har Stefan Borgman varit deltidsanställd som SLC:s första skogsombudsman. Han arbetar måndagar och fredagar med skogsintressebevakningsfrågor på SLC:s kontor i Helsingfors. De övriga dagarna jobbar han som utvecklingschef på skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret r.f. Lokalt är det föreningens egna tjänstemän som hela tiden också jobbar med skogsintressebevakning.

Skogsvårdsföreningens medlemmars skogar är certifierade. PEFC:s skogscertifiering är också en del av Stefan Borgmans arbete på SLC. I samband med fjolårets fältrevision kom det fram att vi borde bli bättre på att spara naturvårdsträd. Det finns rum för förbättringar både vad gäller antal och placering, men också att vi redan i samband med beståndsvårdande avverkningar tar i beaktande blivande naturvårdsträd. Enstaka snöbrott i gallringsskogar eller på en förnyelseyta behöver man inte systematiskt söka bort och använda som ved. Lämna den avbrutna stammen som högstubbe för framtiden och du har gjort ditt för att öka på andelen död ved i våra skogar.

Nu är det vinter, sluta läsa och gå ut, njut av naturen och skogen!