Tjänster

Åbolands skogsvårdsförening rf:s huvudsakliga syfte är att hjälpa skogsägaren att sköta och använda sin skog på ett mångsidigt sätt. Föreningens verksamhetsområde: Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Vi har ca 700 medlemmar som äger omkring 22 000 hektar skog.

Trygga virkesaffärer

En virkesförsäljning kan man enkelt få ordnad genom att kontakta oss.

Med en virkesförsäljningsplan kan vi hjälpa skogsägaren att få så stor nytta som möjligt av de kommande avverkningarna. Genom planering kan vi utföra avverkningar som av skogsvårdsmässiga skäl är brådskande samtidigt som läget på virkesmarknaden beaktas.

Genom att konkurrensutsätta virket mellan olika köpare försäkrar vi oss om att få det bästa priset för virket.

Skogsvård

Typiska skogsvårdsarbeten vid skogsförnyelse är markberedning och plantering. Några år efter en förnyelse blir det oftast frågan om en slybekämpning eller gräsbekämpning.

Plantskogsvård och vård av ungskog är arbetslag som bör göras då beståndet är 5-7 meter. Staten stöder dessa arbetsslag genom lagen om finansiering av hållbart skogsbruk. Skogsvårdsföreningen utreder alltid ifall ett objekt är stödberättigat eller inte.

Skogsvårdsföreningen ger gärna råd och information gällande skogsvårdsarbeten. För skogsägare som inte själva har möjlighet att utföra skogsvårdsarbeten kan skogsvårdsföreningen erbjuda professionella och erfarna skogsarbetare att sköta om att arbetena blir utförda.

 

Markberedning
För att ge en så bra start som möjligt åt trädplantan utförs markberedning. Med markberedning avses att en skogstraktor med ett speciellt aggregat eller en grävmaskin tar bort en liten del av marktäcket så att mineraljorden blottas. Den blottade mineraljorden utan ris och annan störande vegetation är den optimala miljön för att plantan skall börja växa bra. Markberedningen blir i regel aktuell efter slutavverkningen.
Röjning
Röjning är en åtgärd som har mycket stor betydelse för hur trädbeståndet utvecklas. Vid röjning avlägsnar man träd som inte är önskvärda och samtidigt förbättrar man utvecklingsmöjligheterna för de kvarlämnade träden. Genom röjning kan tillväxten, kvaliteten, beståndets stabilitet och trädslagsblandningen påverkas. En väl utförd röjning påverkar lönsamheten i skogsbruket i allra högsta grad. En klokt utförd röjning är kanske den bästa investeringen en skogsägare kan göra på sin fastighet.
Plantering
Plantering är en föryngrings­metod, som snabbt ger ny skog. Plantering bör ske senast året efter mark­beredningen och helst inom tre år från tiden för slutavverkning. De plantor som ska planteras ska ha rätt proveniens, d.v.s. de ska ha ett ursprung som passar växtplatsen. Vi på skogsvårdsföreningen kan ge råd om lämpliga plantor för plantering och förmedla dem till sina skogsägare.

Värdering av skogsfastighet

Från oss kan du beställa en värdering över din skogsegendoms ekonomiska värde vid en generationsväxling, arvsskifte, fastighetsaffär eller alltid då du behöver ha dagsvärdet på din egendom.

I värderingen beaktas bland annat mark- och plantsskogsvärdet, virkesmängden och avverkningsmöjligheterna.

Värderingen innehåller all prisinformation som ligger till grund för värderingen och en figurkarta.

Skogsbruksplanering

Skogsvårdsföreningen utför skogsbruksplanering av hela eller delar av fastigheter.

Skogsbruksplanen innehåller omfattande information om din skog. En skogsbruksplan ger skogsägaren värdefull information om skogens olika användningsmöjligheter och vårdbehov. Skogsbruksplanen beskriver bl.a. skogens värde, det skogsvårdsmässiga tillståndet samt olika mål som ställts för användningen av skogen och avkastningen som skogen ger.

Skogsägaren kan även själv påverka planens innehåll och mål. En gårdsspecifik skogsbruksplan utarbetas vanligen för en tioårsperiod.

Beställer du en skogsbruksplan av oss får du mobilapplikationen Heimskogen på köpet. Du har skogsbruksplanen med figuruppgifter kartor och navigering fickan.

Ta kontakt så ger vi dig en offert!

Plantering

Plantering är en föryngrings­metod, som snabbt ger ny skog. Plantering bör ske senast året efter mark­beredningen och helst inom tre år från tiden för slutavverkning. De plantor som ska planteras ska ha rätt proveniens, d.v.s. de ska ha ett ursprung som passar växtplatsen. Vi på skogsvårdsföreningen kan ge råd om lämpliga plantor för plantering och förmedla dem till sina skogsägare.

Certifiering

Skogscertifieringens mål är att främja ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk

Skogscertifieringen är ett sätt att främja hållbart skogsbruk som utgår från det intresse marknaden visat och ett sätt att svara på de behov som trä- och pappersindustrins kunder har.

Alla skogsägare som är medlemmar i någon skogsvårdsförening har fått ett intyg över att skogen är certifierad.

Du kan läsa mera om skogscertifieringen här:
www.pefc.fi.

Ta kontakt!

Personal:
Fredrik Granberg
0400 435048
fredrik.granberg@mhy.fi

 

Adress:
Köpmansgatan 5
21600 Pargas