Palvelut

Länsiturunmaan metsänhoitoyhdistys on saariston metsänomistajien asialla. Me valvomme sinun etujasi ja neuvottelemme sinulle parhaat sopimukset. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Parainen, Nauvo, Korppoo, Houtskari ja Iniö. Yhdistyksessä on noin 700 jäsentä ja metsäpintala on noin 22 000 ha.

Puukauppa

Ottamalla yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen puukauppa hoituu helposti.

Puunmyynnin suunnittelun tarkoituksena on auttaa metsänomistajaa saamaan mahdollisimman suuri hyöty tulevasta hakkuusta.

Puunmyynnin suunnittelulla ohjataan metsänomistajaa suorittamaan hakkuut metsänhoidollisesti kiireellisiin kohteisiin ja ottamaan huomioon vallitseva puukaupallinen tilanne.

Kilpailuttamalla puunmyynnin kaikkien puunostajien kesken saat parhaimman hinnan puunkaupasta.

Metsänhoito

Metsänuudistamisen yhteydessä tyypillisimpiä metsänhoitotöitä ovat maanmuokkaus sekä metsänviljely. Muutama vuosi uudistamisen jälkeen joudutaan usein tekemään  perkaus tai heinäntorjunta.

Taimikonhoito ja nuoren metsän hoito ovat töitä joita tehdään kun puustolla on pituutta noin 5-7 metriä. Taimikonhoidolla on erittäin suuri merkitys puuston kehitykselle. Taimikonhoidolla voidaan vaikuttaa puuston kasvuun, laatuun, kestävyyteen ja puulajijakautumaan. Viisaasti toteutettu taimikonhoito on ehkä paras investointi mitä metsänomistaja voi metsälleen tehdä.

Valtio tukee taimikonhoitoa ja nuoren metsän hoitoa, koska nämä tärkeät hoitovaiheet eivät viellä anna merkittäviä tuloja metsänomistajalle. Metsänhoitoyhdistys selvittää aina avustusvarojen saatavuden sekä hakee avustukset metsänomistajan puolesta.

Metsänhoitoyhdistys voi myös toteuttaa metsänhoitotöitä ammattitaitoisilla ja kokeneilla metsureilla.

 

Maanmuokkaus
Maanmuokkauksen tarkoituksena on luoda istutettavalle taimelle mahdollisimman hyvät kasvuolosuhteet. Maanmuokkauksessa metsä-äkeellä varustettu metsätraktori tai kaivinkone poistaa osan humuksesta paljastaen kivennäismaan. Paljastettu kivennäismaa, josta kasvua häiritsevä kasvusto on poistettu, on taimelle otollinen kasvupaikka. Maanmuokkaus suoritetaan tavallisesti päätehakkuun jälkeen.
Taimikonhoito
Taimikonhoitoon kuuluvat taimikon perkaus ja harvennus. Taimikonhoidossa  luodaan kasvatettavalle puustolle paremmat kehittymismahdollisuudet poistamalla sen kasvua haittaavia puita. Taimikonhoidolla on erittäin suuri merkitys puuston kehitykselle. Taimikonhoidolla voidaan vaikuttaa puuston kasvuun, laatuun, kestävyyteen ja puulajijakautumaan. Oikein suoritettu taimikonhoito on huomattava metsätalouden kannattavuutta edistävä tekijä. Viisaasti toteutettu taimikonhoito on ehkä paras investointi mitä metsänomistaja voi metsälleen tehdä.
Istutus
Istutus on uudistusmenetelmä jolla saadaan nopeasti uusi metsä aikaiseksi. Istutus suoritetaan viimeistään maanmuokkauksen jälkeisenä vuonna ja mielellään ennen kuin päätehakkuusta on kulunut kolme vuotta.  Istutettavien taimien alkuperän on oltava oikea niin että ne sopivat kasvupaikalle.Metsänhoitoyhdistys antaa ohjeita istutukseen sopivista taimista ja välittää taimia metsänomistajille.

Arviot

Metsänhoitoyhdistykseltä voit tilata metsänomaisuutesi arvon määrityksen, kun kysymyksessä on sukupolvenvaihdos, perinnönjako, kiinteistökauppa ja kun haluat ajantasaisen arvion omaisuudestasi.

Arviossa otetaan huomioon mm. maapohjan ja taimikoiden arvot, puuston määrä ja hakkuumahdollisuudet.

Arvio sisältää laskennan perusteena käytetyt maapohjan, taimikoiden ja puuston yksikköhinnat, kuviotiedot, yhteenvedon tilan arvosta sekä kartan arvioidusta alueesta.

Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelman avulla voit hoitaa metsiäsi määrätietoisesti. Suunnitelma on metsänomistajan avuksi tehtävä käsikirja, johon kootaan tieto puustosta, metsänhoitotarpeista ja puunmyyntimahdollisuuksista.

Laadimme sinulle metsäsuunnitelman toiveidesi ja tavoitteidesi mukaan. Suunnitelmasta näet, mitä hakkuu- ja hoitotöitä metsässäsi pitäisi tehdä. Suunnitelman luovutuksen yhteydessä saat henkilökohtaista metsänhoidon ja suunnitelman käytön opastusta.

Tilakohtainen metsäsuunnitelma laaditaan yleensä 10 vuoden jaksolle.

Käytössäsi on myös Metsäselain mobiilimetsäsuunnitelma jonka voit ladata älypuhelimeesi tai käyttää verkossa.

Ota yhteyttä niin annamme tarjouksen!

Istutus

Istutus on uudistusmenetelmä jolla saadaan nopeasti uusi metsä aikaiseksi. Istutus suoritetaan viimeistään maanmuokkauksen jälkeisenä vuonna ja mielellään ennen kuin päätehakkuusta on kulunut kolme vuotta.  Istutettavien taimien alkuperän on oltava oikea niin että ne sopivat kasvupaikalle.Metsänhoitoyhdistys antaa ohjeita istutukseen sopivista taimista ja välittää taimia metsänomistajille.

Sertifiointi

Metsien sertifioinnilla osoitetaan, että metsiä hoidetaan kestävän metsätalouden periaatteilla. Metsien hoitoon on sovittu tiettyjä vaatimuksia eli kriteerejä. Riippumaton osapuoli tarkastaa, onko kriteerejä noudatettu. Vaatimusten täyttämisestä myönnetään todistus eli sertifikaatti.

Sertifioinnilla edistetään kestävää metsätaloutta ja vastataan puu- ja paperiteollisuuden asiakkaiden tarpeisiin. Sen avulla pyritään parantamaan puutuotteiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.  Sertifiointijärjestelmällä voidaan seurata puun kulkua metsästä tehtaalle, tuotteeksi ja vähittäiskauppaan. Näin voidaan todistaa, että sertifioiduissa tuotteissa on käytetty sertifioidusta metsästä hakattua puuta.

Metsäsertifiointi on vapaaehtoista kaikille metsänomistajille. Yleensä sertifiointi tehdään metsäkeskusalueittain. Kaikki metsänhoitoyhdistyksen jäsenet ovat mukana sertifioinnissa, elleivät he halua jäädä pois ryhmäsertifioinnista.

Voit lukea lisää metsäsertifioinnista täällä:

www.pefc.fi

Henkilökunta:
Fredrik Granberg
0400 435048
fredrik.granberg@mhy.fi

Osoite:
Kauppiaskatu 5
21600 Parainen