Information om fullmäktigevalet

Väståbolands skogsvårdsförenings fullmäktigeval genomförs 4-25.11.2020

Uppställningen av kandidater har inletts och intresserade kan anmäla sig genom att ta kontakt med någon i skogsvårdsföreningens styrelse, personal eller genom att använda blanketten.

Föreningen har som mål att hitta minst 25 kandidater som representerar olika typer av skogsägare och en jämn geografisk fördelning inom verksamhetsområdet.

Till fullmäktige väljs 15 ledamöter. I valet kommer det att vara möjligt att rösta både elektroniskt och med poströst.

Fullmäktiges uppgift i skogsvårdsföreningen är att representera medlemmarna och se till att medlemmarnas mål och önskningar beaktas i beslutsfattandet och den praktiska verksamheten. Fullmäktiges medlemmar deltar i och stöder föreningens verksamhet, dess utveckling och marknadsföring.

Allmänt om valet

Skogsvårdsföreningarnas fullmäktigeval ordnas i november 2020. Man kan ställa upp som kandidat till och med 30.9.

Valets syfte

Fullmäktiges medlemmar beslutar om hur föreningarna betjänar sina medlemmar och hurudana tjänster föreningarna erbjuder. Enligt skogsvårdsföreningslagen föreslår och väljer medlemmarna sina representanter till fullmäktige som utövar medlemmarnas beslutanderätt. Fullmäktiges medlemmar och ersättare ska vara medlemmar i föreningen.

Vem kan ställa upp som kandidat

Du som är medlem i föreningen och minst 18 år gammal är välkommen att ställa upp som kandidat i valet. Enklast går det på en webblankett.

Vem får rösta

Situationen 1.1.2020 är viktig med avseende på skogsägande och medlemskap. Valbara medlemmar i föreningen är de personer eller sammanslutningar som har ägt skog vid ingången av kalenderåret. Sammanslutningar, samfund, samfällda förmåner eller makar har en röst. Om en medlem avgår under året, upphör medlemskapet då anmälan om avgång når föreningen. Skogsägare som har avgått som medlemmar har inte rösträtt eller valbarhet om avgången har skett före rösträttsregistret fastställs.

Ställ upp

Medlemmarna är skogsvårdsföreningarnas viktigaste resurs. Det behövs olika slags skogsägare som beslutsfattare. Som medlem i fullmäktige representerar du alla skogsvårdsföreningens medlemmar, kom med!

Fullmäktige fattar beslut om i vilken riktning föreningen ska gå. Är du intresserad av att utveckla skogsvårdsföreningens verksamhet och vill du påverka hurudan skogsvårdsföreningen är 2025? Ställ upp i valet. Fullmäktige är också ett utmärkt sätt att förbättra ditt eget kunnande som skogsägare.

För aktiva skogsägare kan fullmäktige vara en språngbräda till skogsbrukets intressebevakning på nationell nivå.